myExtraContent1
myExtraContent2
myExtraContent3
myExtraContent7
Training course
บริษัทฯได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมหลายหลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการปรับใช้งนการทำงานเป็นหลัก เน้นความเข้าใจในหลักการพื้นฐาน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำกลับไปพัฒนาได้อย่างมั่นคงต่อไป
การจัดหลักสูตรจะเป็นแบบ On-site Training จำนวนไม่ต่ำกว่า 4 คน
Stacks Image 6
Standard 2D Drafting
เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ไปสู่ระบบมาตรฐานการเขียนแบบ โดยอ้างอิงตามมาตรฐานของสมาคมสถาปนิกสยามฯ เนื้อหาครอบคลุมถึงกระบวนการทำงาน การแก้ไขแบบ มาตรฐานต่างๆที่มีในระบบการเขียนแบบ เพื่อให้ท่านสามารถปรับตัวเข้ากับมาตรฐานต่างๆที่กำลังเข้ามาสู่ประเทศไทย หรือแม้แต่การทำงานกับต่างประเทศก็ตาม รวมไปถึงเรื่องที่สำคัญคือ การสร้าง tool palettes และการจัดการกับ Annotative Scaling

ระยะเวลา 18 ช.ม.
6000 บาท

Stacks Image 20
SketchUP for Designer
เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานแบบร่างด้วย SketchUP การจัดการข้อมูล การสร้าง Components การใช้ Outliner พร้อมทั้งการทำ Presentation Plate ด้วย Layout ให้ครบวงจรการทำงาน ผนวกกับการใช้โปรแกรม Kerkythea (Freeware) เพื่อการสร้างภาพที่สมจริง ทำให้ท่านสามารถผลิตงานออกแบบของท่าน ปรับแต่งแก้ไข และนำเสนองานได้อย่างรวดเร็ว

ระยะเวลา 24 ช.ม.
7000 บาท

Stacks Image 41
Revit: from model to documentation
เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาการใช้งานเบื้องต้นของโปรแกรม Revit หลักการพื้นฐานของระบบ BIM การขึ้น model การควบคุมการแสดงผล การทำแบบขยาย scheduling และการจัดชุดของแบบ

ระยะเวลา 30 ช.ม.
8000 บาท

Stacks Image 47
Dynamo: visual programming
เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาด้าน Visual programming ในการทำ parametric design การทำงานร่วมกับ Revit เพื่องานลักษณะ automate มากขึ้น

ระยะเวลา 24 ช.ม.
8000 บาท

myExtraContent10