myExtraContent1
myExtraContent2
myExtraContent3
myExtraContent7
Stacks Image 5
Drafting Solution
General 2D Drafting
โปรแกรมหลักที่ใช้ในการเขียนแบบ 2 มิติ ในปัจจุบัน คงหนีไม่พ้น AutoCAD LT เนื่องจากการทำงานแบบนั้นใช้แฟ้มข้อมูลแบบ DWG เป็นหลัก อาจจะมีโปรแกรมหลายตัวในปัจจุบันที่มีขีดความสามารถในการอ่านเขียนแฟ้มข้อมูลแบบ DWG ได้ก็ตาม แต่ก็ยังมีปัญหาในเรื่องความผิดเพี้ยนข้อมูลอยู่พอสมควร สำหรับหน่วยงานที่จำเป็นจะต้องส่งผ่านไปมาระหว่างหน่วยงาน การเลือกใช้ Software ที่เป็นมาตรฐาน จะเป็นเรื่องที่สำคัญมาก อีกประการหนึ่งยังมีขีดความสามารถของ AutoCAD LT ที่สำคัญ คือการจัดการข้อมูล BLOCK แบบ Dynamic ซึ่งปัจจุบัน AutoCAD เป็น Software ตัวเดียวที่ทำได้ ซึ่งในกระบวนการทำงาน BLOCK แบบ Dynamic จะช่วยลดภาระการทำงานได้เป็นอย่างมาก อีกประการหนึ่ง ที่สำคัญมากคือเรื่องของ Annotative Scaling ซึ่งเป็นระบบที่สามารถปรับแต่งขนาดของข้อมูลประเภท Annotate เช่น Tag, Symbol, Hatch และ Dimension ให้สอดคล้องไปกับมาตราส่วนของแบบที่เราต้องการได้โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้งบประมาณสำหรับ Software จะอยู่ประมาณปีละ 10,000 บาท ซึ่งควรจะมีการฝึกอบรมในการใช้งานเรื่อง Dynamic Block และ Annotative Scaling เพื่อการใช้งาน Software ที่คุ้มค่า

Application Development for 2D Drafting
สำหรับผู้ใช้ต้องการการพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติม เพื่อให้การทำงานสดวกรวดเร็วขึ้น มีการทำงานแบบอัตโนมัติมากขึ้น เช่น การคำนวณหาค่า หรือการเขียนชิ้นงานแบบอัตโนมัติ การประมาณราคา เป็นต้น ในกรณีนี้จำเป็นที่จะต้องใช้โปรแกรม AutoCAD เพราะจะมีขีดความสามารถเพิ่มเติมจาก LT ในเรื่องความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมเพิ่ม ผ่านทางภาษา C# หรือ AutoLISP สำหรับงบประมาณของ Software จะอยู่ที่ประมาณปีละ 25,000 บาท บวกกับราคาของ Application ที่เสริมเข้าไป ซึ่งปัจจุบันมีทั้งแบบทำสำเร็จรูปแล้ว ที่เราสามารถหาซื้อได้ทันที และแบบรับจ้างพัฒนาโดยตรง

Success case:
  • T.P. CAD Professional Drafting Tools: เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การเขียนแบบเสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว มีเครื่องมือในการขึ้นรูปมาตรฐานต่างๆ อาทิเช่น Bubble Grid /Gridline, การเขียนองค์ประกอบพื้นฐานของแบบ เช่น หน้าตัดเหล็กรูปพรรณ, ห้องน้ำ, บันได, การนับจำนวน, การสลับ Block ซึ่งขณะนี้เรากำลังพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานเขียนแบบของสมาคมสถาปนิกสยามฯ
  • Roof Estimate Program: เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการประมาณราคา และจำนวนวัสดุของหลังคา สำหรับใช้ในกลุ่ม SCG และติดตั้งไว้ที่ศูนย์ Roofing Center ใน Cement Thai Homemart
Stacks Image 14
Paperless Office
การใช้กระดาษในบริษัทออกแบบ เป็นเรื่องหนึ่งที่มีปริมาณการใช้เป็นจำนวนมาก ในการทำแบบเราอาจจะใช้กระดาษในการพิมพ์แบบร่าง เป็นจำนวนมากถึง 5 เท่าของปริมาณแบบ Final นั่นหมายถึงท่านเสียทั้งเวลา ค่ากระดาษ ค่าหมึกพิมพ์ นอกจากนั้นการติดตามการเปลี่ยนแปลงของแบบก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากมาก Autodesk ได้พัฒนาโปรแกรมที่ชื่อว่า DesignReview ซึ่งเป็นโปรแกรมฟรี มาใช้ในการตรวจแบบ บันทึกความเปลี่ยนแปลง ที่เรียกกันว่า revision หรือ markup ซึ่งโปรแกรมจะบันทึกการทำงานเหล่านั้นไว้ทั้งหมด สำหรับเรื่องนี้ทาง T.P. CAD System ก็มีหลักสูตรฝึกอบรมในเรื่องนี้ด้วย เพื่อช่วยให้ท่านสามารถลดประมาณการใช้กระดาษลงได้เป็นอย่างมาก
myExtraContent10