myExtraContent1
myExtraContent2
myExtraContent3
myExtraContent7
Stacks Image 3
Autodesk products
ผู้พัฒนาโปรแกรมทางด้าน CAD/CAM ระดับโลก ที่มี solution มากมาย เพื่อรองรับการทำงานในลักษณะต่างๆ อาทิเช่น AutoCAD, AutoCAD LT, Autodesk Revit, FormIt360
Stacks Image 9
Trimble SketchUP products
ผู้พัฒนาโปรแกรม SketchUP อันโด่งดัง พร้อมด้วยเครื่องมือต่างๆที่จะช่วยให้ท่านสามารถทำงานลุ่ล่วงไปได้อย่างรวดเร็ว ประกอบกับ Open community ที่มีผู้คนมากมายเข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ความเข้าใจในโปรแกรมนี้
Stacks Image 12

Consulting & Programming Development


ให้คำปรึกษา การวางระบบ Computer สำหรับงานออกแบบ เขียนแบบ และ Presenation รวมไปถึงการพัฒนาโปรแกรมให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของท่าน เพื่อให้ท่านสามารถใช้โปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าการลงทุน ไม่ว่าจะเป็น Addons บน Revit, AutoLISP หรือ C# บน AutoCAD หรือ Ruby script บน SketchUP
Stacks Image 21

How to 2D with AutoCAD


เป็น iOS app ที่รวบรวมการใช้งาน การแก้ปัญหา การควบคุมการทำงานของโปรแกรม AutoCAD ไว้เป็นหมวดหมู่ ถึงกว่า 700 รายการ อีกทั้งยังสามารถค้นหาข้อมูลโดยใช้ keyword ต่างๆได้ ช่วยให้การแก้ปัญหา ทำได้สดวกรวดเร็ว เหมาะสำหรับเป็น app คู่กายผู้ที่ต้องใช้ AutoCAD ในการทำงานประจำวัน

LINK:
HowTo2D
Stacks Image 18

Parking & WC Calculator


เป็น FREE iOS app ที่ใช้สำหรับการคำนวณที่จอดรถ และห้องน้ำ ภายใต้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ฉบับปี พ.ศ. 2544 เหมาะสำหรับกรณีของอาคารที่มีพื้นที่ใช้สอยหลายประเภท ที่มีข้อกำหนดที่แตกต่างกัน โดยสามารถป้อนข้อมูลประเภทอาคารได้สูงสุด 5 ประเภท ช่วยให้นักออกแบบสามารถประมาณการจำนวนของที่จอดรถ และห้องน้ำได้อย่างรวดเร็ว

LINK:
Parking & WC Calculator
myExtraContent10