myExtraContent1
myExtraContent2
myExtraContent3
myExtraContent7

Last Updated: 26 May 2019

ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

CAD-BIM software
Description
Price
AutoCAD 2020 1 year subscription

Call

AutoCAD LT 2020 1 year subscription

10,000

AEC Collection 1 year subscription

65,000

Revit 2020 1 year subscription

55,000

ArchiCAD 22

Call

Rhinoceros 6 for Windows

35,000

GStarCAD Professional Standalone

29,900


SketchUP and related products Price List
Description
Price
SketchUP Pro 2019

24,000

SketchUP Pro 2019, Annual term contract (1 year)

10,200

SketchUp Studio, Annual termed contract (1 year)

40,500

Vray for SketchUP

25,900

Renew SketchUP Pro Maintenance & Support (1 year)

4,100

myExtraContent10