myExtraContent1
myExtraContent2
myExtraContent3
myExtraContent7

DWG Trueview

DWG TrueView เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการดูแฟ้มข้อมูลแบบ DWG พิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์ ในปัจจุบันได้ผนวกเอาโปรแกรมที่ชื่อว่า DWG TrueConvert ที่ใช้ในการแปลงแฟ้มข้อมูลแบบ DWG ในแต่ละรุ่นเข้ามาอยู่ในโปรแกรมนี้โปรแกรมเดียว ในหน่วยงานที่มี AutoCAD หลากหลาย version หรือมีความจำเป็นต้องรับส่งข้อมูลจากหน่วยงานที่ใช้ AutoCAD ต่าง version ออกไป โปรแกรมนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับท่าน download ได้ฟรี ที่นี่ครับ
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc/index?id=6703438&siteID=123112
myExtraContent10