myExtraContent1
myExtraContent2
myExtraContent3
myExtraContent7
ExternalReference

ควบคุมความชัดของ DWG ที่ Xref เข้ามา

ใน AutoCAD 2010 นั้น ในค่า Default นั้น เวลาที่เราใช้คำสั่ง External Reference นำข้อมูล DWG เข้ามา อาจจะดูแปลกตาไปเพราะดูจางลงกว่าที่เคยเป็นใน Release ก่อนๆ เนื่องจากใน Release นี้จะกำหนดค่าความจางไว้ โดยควบคุมที่ตัวแปร XDWGFADECTL ครับ หากต้องการเห็นชัดเหมือนสมัยก่อนก็ตั้งค่าเป็น 0 ครับ หรืออาจจะตั้งค่าให้จางลงเล็กน้อย เพื่อให้เห็นความแตกต่างเช่น 20-30% ก็ตามแต่ถนัดครับ
myExtraContent10